ย้อนกลับ <<

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT1 1.1บีนทึกข้อความผู้บริหารลงนาม.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 08:35
MOIT1 1.2-1.3ประกาศโดยผู้บริหารหน่วยงาน.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 08:35
MOIT1 1.4แบบฟอร์มเผยแพร่1.2.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 08:36
MOIT1 2.1-2.2บันทึกผู้บริหารรับทราบและผลกำกับติดตาม.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 08:36
MOIT1 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่2.2.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 08:37