ย้อนกลับ <<

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT11.1.1บันทึกข้อความอนุมัติและขอนุญาตเผยแพร่.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:41
MOIT11.2-11.3สรุปรายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 3 ปี2566.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:42
MOIT11.2-11.3สรุปรายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่1-2567.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:42
MOIT11.4-11.5รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจที่เลือก.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:43
MOIT11.4-11.5รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจที่เลือก67.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:44
MOIT11.6รายงานผลและขขอนุญาตเผยแพร่.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:44
MOIT11.12-11.3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ67.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:45
MOIT11.12-11.3คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ67.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:45
MOIT11.7แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:46
MOIT11.1.2โครงการ พชอ.ปี67.pdf
สสอ.บางสะพาน
4 เม.ย. 2567, 14:46