ย้อนกลับ <<

มาตรการการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT12.1ประกาศเจตนาเป็นหน่วยงานไม่รับของขวัญฯในหน้าเว็ป.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:47
MOIT12.2หนังสือลงนามและขออนุญาตเผยแพร่.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:48
MOIT12.3.1-12.3.5มาตรการป้องกันรับสินบนตามกำหนด.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:48
MOIT12.4หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:49
MOIT12.5แบบฟอร์มเผยแพร่รมาตรการป้องกันรับสินบน.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:49