ย้อนกลับ <<

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT14 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามสั่งการและเผยแพร่.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 13:06
MOIT14 ข้อ2 ประกาศแนวทางการยืมพัสดุคงรูป.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 13:06
MOIT14 ข้อ3 ประกาศแนวทางการยืมพัสดุสิ้นเปลือง.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 13:07
MOIT14 ข้อ4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 13:07
MOIT14 ข้อ5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 13:08