ย้อนกลับ <<

รายงานผลตามแผนปฏิบัติปราบปรามทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT16.1.1และMOIT16.2.1บันทึกข้อความรายงานผลตามแผน2แผน.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:23
MOIT16.1.2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปราม.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:23
MOIT16.1.3และMOIT16.2.3แบบฟอรฺมเผยแพร่ผล2แผนรอบ6ด..pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:24
MOIT16.2.2แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม 67.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:25