ย้อนกลับ <<

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT17.1บันทึกข้อความอนุมัติจัดประชุมทำแผน.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:26
MOIT17.2รายงานการประชุมจัดทำแผนความเสี่ยง.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:26
MOIT17.3เสนอผู้บริหารรับทราบความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:27
MOIT17.4รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน67.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:27
MOIT17.5แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:27