ย้อนกลับ <<

หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
M0IT2.1.1ข้อมูลผู้บริหาร.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:01
MOIT 2.18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 66.pdf
สสอ.บางสะพาน
19 ธ.ค. 2566, 12:34
MOIT 2.18.2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 67ไตรมาส1 (1).pdf
สสอ.บางสะพาน
19 ธ.ค. 2566, 12:35
MOIT 2.18.2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ปี 67.pdf
สสอ.บางสะพาน
19 ธ.ค. 2566, 12:35
MOIT 2.18.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนไตรมาส 1ปี 67.pdf
สสอ.บางสะพาน
19 ธ.ค. 2566, 12:36
MOIT 2.18.4.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ปี2560.pdf
สสอ.บางสะพาน
19 ธ.ค. 2566, 12:36
MOIT 2.18.5 แบบสขร.1 ไตรมาส 1ปี67(ตค.66).pdf
สสอ.บางสะพาน
19 ธ.ค. 2566, 12:37
MOIT 2.18.5 แบบสขร.1 ไตรมาส 1ปี67(ธค.66).pdf
สสอ.บางสะพาน
19 ธ.ค. 2566, 12:37
MOIT 2.18.5 แบบสขร.1 ไตรมาส 1ปี67(พย.66).pdf
สสอ.บางสะพาน
19 ธ.ค. 2566, 12:37
MOIT2.1.2นโยบายผู้บริหาร.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:02
MOIT2.1.3กรอบโครงสร้างหน่วยงาน.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:02
MOIT2.1.4หน้าที่และอำนาจหน่วยงาน.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:03
MOIT2.1.5 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60 (1).pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:04
MOIT2.1.6ข่าวปiะชาสัมพันธ์หน้าที่หน่วยงาน.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:05
MOIT2.1.7-MOIT2.1.8ข้อมูลการติดต่อและรับฟังข้อคิดเห็น.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:07
MOIT2.10สรุปผลตามแผน66.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:12
MOIT2.11รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 19:02
MOIT2.11แผนงบประมาณเงินงบประมาณปี67.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:13
MOIT2.11แผนงบประมาณเงินบำรุง67.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:13
MOIT2.12และMOIT2.13คู่มือการร้องเรียนและการทุจริตเจ้าหน้าที่.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 19:04
MOIT2.14คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 19:05
MOIT2.15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการสสอ..pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 19:12
MOIT2.15แบบฟอร์มเผยแพร่.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 19:12
MOIT2.16-2.17 รายงานผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและการทุจจริตเจ้าหน้าที่.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 19:15
MOIT2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:08
MOIT2.2-2.5แบบฟอร์มเผยแพร่MOIT2.2-2.5.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:10
MOIT2.3พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:08
MOIT2.4ประมวลจริยธรรม64.PDF
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:09
MOIT2.5ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสป.64.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:09
MOIT2.6คณะกรรมการจริยธรรม.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:10
MOIT2.7-2.11แบบฟอร์มเผยแพร่2.7-2.11.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 19:02
MOIT2.7ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:10
MOIT2.8แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:11
MOIT2.9แผนปฏิบัติราชการ66.pdf
สสอ.บางสะพาน
29 ธ.ค. 2566, 17:11