ย้อนกลับ <<

อบรมให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT20.1.1บันทึกข้อความจัดอบรมต่อต้านทุจริตสสอ..pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:41
MOIT20.1.2โครงการเสริมสร้างความรู้และค่านิยมสสอ..pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:41
MOIT20.2บันทึกข้อความรายงานผลอบรมและขอขึ้นเวป.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:42
MOIT20.3รายงานการประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:43
MOIT20.4ภาพจัดอบรมต่อต้านทุจริตสสอ..pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:44
MOIT20.5แบบฟอร์มขอขึ้นเวป.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:44