ย้อนกลับ <<

เผยแพร่เจตจำนงสุุจริตของการปฏิบบัติหน้าที่ราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT21.1.1บันทึกข้อความลงนามเจตนารมณ์ป้องกันทุจริตปฏิบัติหน้าที่.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:45
MOIT21.1.2บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์เรื่องต่อต้านทุจริตยา67.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:45
MOIT21.1.3บันทึกข้อความลงนามเจตนารมณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาทางเพศ.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:45
MOIT21.2ประกาศเจตนารมณ์จริยธรรมยา67.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:46
MOIT21.2ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาทางเพศ67.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:46
MOIT21.2ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันทุจริตปี 67.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:47
MOIT21.3กิจกรรมประกาศ3ฉบับจากการประชุมประจำเดือน ธันวาคม66.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:48
MOIT21.3หนังสือแจ้งเวียนประกาศ3ฉบับ.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:48
MOIT21.4ภาพถ่ายดำเนินการ67.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:49
MOIT21.5แบบฟอร์มเผยแพร่บนเวปไซด์.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:49