ย้อนกลับ <<

แนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT22.2คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันล่วงละเมิดทางเพศฯ.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:53
MOIT22.1บันทึกข้อความรับทราบคู่มือละเมิดทางเพศ.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:53
MOIT22.3หนังสือแจ้งเวียนคู่มือ.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:54