ย้อนกลับ <<

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 3.1บันทึก รง.ผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเวปไซด์.pdf
สสอ.บางสะพาน
19 ธ.ค. 2566, 11:42
MOIT 3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 66.pdf
สสอ.บางสะพาน
19 ธ.ค. 2566, 11:42
MOIT 3.3 ฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์.pdf
สสอ.บางสะพาน
19 ธ.ค. 2566, 11:43