ย้อนกลับ <<

วางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 4.1.1บันทึก รง.ผู้บริหารรับทราบและขอเผยแพร่ผ่านเวปไซด์.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:09
MOIT 4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 67 ไตรมาส 1.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:10
MOIT 4.1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 67ไตรมาส1.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:10
MOIT 4.1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ปี 67.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:11
MOIT 4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ-ปลดประกาศ.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:12
MOIT 4.1.5 ฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:12
MOIT 4.2.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบฯ ไตรมาส 2 ปี67.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 12:52
MOIT 4.2.1บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขอเผยแพร่ผ่านเวปไซด์.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:13
MOIT 4.2.2 รง.ผลการดำเนินงานตามแผน ไตรมาส 2 ปี67(มค. -มีค67).pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 12:53
MOIT 4.2.3 ฟอร์มแผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 2 ปี 67.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 12:53
MOIT4.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนไตรมาส 1ปี 67.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:14
MOIT4.2.3.ฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:14
MOIT4.3.1.บันทึกข้อความแจ้งเวียน ประกาศ สป. และขออนุญาตเผยแพร่ฯ.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:15
MOIT4.3.2.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ปี2560.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:16
MOIT4.3.3.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:16