ย้อนกลับ <<

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 5.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบฯ ไตรมาส 2 ปี67.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 12:54
MOIT 5.1บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขอเผยแพร่ผ่านเวปไซด์.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:28
MOIT 5.2 แบบ สขร.1 ก.พ.67.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 12:55
MOIT 5.2 แบบ สขร.1 ม.ค.67.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 12:55
MOIT 5.2 แบบ สขร.1 มีค.67.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 12:56
MOIT 5.2 แบบสขร.1 ไตรมาส 1ปี67(ตค.66).pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:30
MOIT 5.2 แบบสขร.1 ไตรมาส 1ปี67(ธค.66).pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:31
MOIT 5.2 แบบสขร.1 ไตรมาส 1ปี67(พย.66).pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:31
MOIT 5.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเวปไซด์ ไตรมาส 2 ปี67.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มี.ค. 2567, 12:56
MOIT5.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 1 ปี67.pdf
สสอ.บางสะพาน
15 ธ.ค. 2566, 13:32