ย้อนกลับ <<

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT6.1.1บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามนโยบาย.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:29
MOIT6.1.2นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:29
MOIT6.1.3แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:30
MOIT6.2.1บันทึกข้อความลงนามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:30
MOIT6.2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2567.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:30
MOIT6.2.3แบบฟอร์มเผยแพร่แผนบุคคล.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:30