ย้อนกลับ <<

การประเมินผลการปฏิบัติราการของบุคลกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT7.1บันทึกลงนามประกาศประเมินผลปฏิบัติราชการรอบ2ปี66.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:32
MOIT7.2ประกาศประเมินผลปฏิบัติราชการรอบ2ปี66.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:32
MOIT7.3หลักฐานประกาศฯประเมินผลจากรายงานประชุมประจำเดือนธ.ค.66.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:32
MOIT7.4แบบฟอร์มเผยแพร่ประเมินผลปฏิบัติราชการรอบ2ปี66.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:33