ย้อนกลับ <<

การประเมินผลการปฏิบัติราการของบุคลกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT7.1บันทึกลงนามประกาศประเมินผลปฏิบัติราชการรอบ2ปี66.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:32
MOIT7.2ประกาศประเมินผลปฏิบัติราชการรอบ2ปี66.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:32
MOIT7.3หลักฐานประกาศฯประเมินผลจากรายงานประชุมประจำเดือนธ.ค.66.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:32
MOIT7.4แบบฟอร์มเผยแพร่ประเมินผลปฏิบัติราชการรอบ2ปี66.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:33
MOIT7.1(ไตรมาส3)บันทึกลงนามประกาศประเมินผลปฏิบัติราชการรอบ1ปี67.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มิ.ย. 2567, 20:22
MOIT7.2(ไตรมาส3)ประกาศประเมินผลปฏิบัติราชการรอบ1ปี67.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มิ.ย. 2567, 20:23
MOIT7.3(ไตรมาส3)หลักฐานประก่าศจากรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน67.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มิ.ย. 2567, 20:23
MOIT7.4(ไตรมาส3)แบบฟอร์มเผยแพร่ประเมินผลปฏิบัติราชการรอบ1ปี67.pdf
สสอ.บางสะพาน
25 มิ.ย. 2567, 20:23