ย้อนกลับ <<

สร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมของบุคลกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT8.1.1บันทึกข้อความจัดอบรมต่อต้านทุจริตสสอ..pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:33
MOIT8.1.2โครงการเสริมสร้างความรู้และค่านิยมสสอ..pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:34
MOIT8.2บันทึกข้อความรายงานผลอบรมและขอขึ้นเวป.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:35
MOIT8.3รายงานการประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:35
MOIT8.4ภาพจัดอบรมต่อต้านทุจริตสสอ..pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:35
MOIT8.5แบบฟอร์มขอขึ้นเวป.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:36