ย้อนกลับ <<

การจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT9.1-9.2คู่มือดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานและการทุจริตจนท..pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:36
MOIT9.3หลักฐานช่องทางรับเรื่องร้องเรียน.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:37
MOIT9.4แบบฟอร์มเผยแพร่ช่องทางรับเรื่องฯ.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:37