ย้อนกลับ <<

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT1.1ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน.pdf
สสอ.หัวหิน
25 ธ.ค. 2566, 16:35
MOIT1.2 67ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.pdf
สสอ.หัวหิน
25 ธ.ค. 2566, 16:36
MOIT1.3 กรอบ วิธีการ ขั้นตอน.pdf
สสอ.หัวหิน
25 ธ.ค. 2566, 16:37
MOIT1.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
25 ธ.ค. 2566, 16:37
MOIT2 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง1.pdf
สสอ.หัวหิน
8 ม.ค. 2567, 14:10
MOIT2.1 บันทึกข้อความรายงานผลเว็บไซต์ ปี 67.pdf
สสอ.หัวหิน
25 ธ.ค. 2566, 16:38
MOIT2.2 รายงานผลเว็บไซต์ ปี 67.pdf
สสอ.หัวหิน
25 ธ.ค. 2566, 16:38
MOIT2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
25 ธ.ค. 2566, 16:39