ย้อนกลับ <<

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT10 ข้อ 1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:23
MOIT10 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:23
MOIT10 ข้อ 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:25
MOIT10 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:25
MOIT10 บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 09:50
MOIT10 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 09:51
MOIT10 ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 09:55
MOIT10 ไตรมาส 4สรุปผลการดำเนินงานการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 09:56
MOIT10 2.1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 16:59
MOIT10 2.2 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 16:59
MOIT10 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 16:59
MOIT10 1. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 17:00