ย้อนกลับ <<

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT14 ข้อ 1 บันทึกข้อความ.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 09:54
MOIT14 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 09:54
MOIT14 ข้อ 3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 09:54
MOIT14 ข้อ 4 หนังสือแจงเวียน รพ.สต.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 09:55
MOIT14 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 09:55