ย้อนกลับ <<

รายงานผลตามแผนปฏิบัติปราบปรามทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT16 ข้อ 1 บันทึกข้อความ อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 09:57
MOIT16 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตาม.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:08
MOIT16 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:08
MOIT16 รายงานผลการกำกับติดตามไตรมาส 4.pdf
สสอ.หัวหิน
31 ส.ค. 2566, 14:54
MOIT16มีบันทึกข้อความรายงานการประพฤติมิชอบ.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 18:24
MOIT 16 รายงานผลชมรมจริยธรรม.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 18:27
MOIT16 รายงานผลการกำกับติดตามไตรมาส 4.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 18:28
MOIT16 บันทึกข้อความส่งเสริมคุณธรรม.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 18:29
MOIT16 บันทึกข้อความแผนปฏิบัติการป้องกัน.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 18:30