ย้อนกลับ <<

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT17 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:16
MOIT17 ข้อ 2 สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:24
MOIT17 ข้อ 3 เสนอผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:24
MOIT17 ข้อ 4 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:25
MOIT17 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:25
MOIT17 บันทึกข้อความรายงานสรุปผล.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 16:38
MOIT17 บริหารความเสี่ยง.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 16:39
MOIT17 บันทึกข้อความขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
5 ก.ย. 2566, 16:39