ย้อนกลับ <<

การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT18 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:25
MOIT18 ข้อ 2 กรอบแนวทางแก้ไขป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:26
MOIT18 ข้่อ 3 แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:26
MOIT18 ข้อ 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
31 มี.ค. 2566, 14:11
MOIT18 ข้อ 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
31 มี.ค. 2566, 14:12