ย้อนกลับ <<

หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 09:59
MOIT2 1.2นโยบายของผู้บริหาร.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 09:59
MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 09:59
MOIT2 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 09:59
MOIT2 1.5กฏหมายที่เกี่ยวข้อง.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 09:59
MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:00
MOIT2 1.7 ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:00
MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:00
MOIT2 10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน.pdf.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:02
MOIT2 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:02
MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน.pdf.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:05
MOIT2 13. คู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน.pdf.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:05
MOIT2 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน(งานคุ้มครองฯ.pdf.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:05
MOIT2 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:05
MOIT2 16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:06
MOIT2 17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ.pdf.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:07
MOIT2 18.1 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:07
MOIT2 18.2 แผนการรจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปี 2567.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:07
MOIT2 18.4 ประกาศ สป 2560 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:07
MOIT2 18.5 สขร.1 ต.ค.66-ธ.ค.66.pdf.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:08
MOIT2 2.วิสัยทัศ พันทกิจ ค่านิยม.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:00
MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:01
MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:01
MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2564.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:01
MOIT2 6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:01
MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:01
MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:01
MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปี 2567.pdf
สสอ.หัวหิน
27 ธ.ค. 2566, 10:02