ย้อนกลับ <<

เผยแพร่เจตจำนงสุุจริตของการปฏิบบัติหน้าที่ราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT21 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:30
MOIT21 ข้อ 2 ประกาศมาตรการ 3 ฉบับ.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:30
MOIT21 ข้อ 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:30
MOIT21 ข้อ 4 ภาพการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:30
MOIT21 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
29 มี.ค. 2566, 10:31