ย้อนกลับ <<

วางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:06
MOIT4 ข้อ 1.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:06
MOIT4 ข้อ 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:06
MOIT4 ข้อ 1.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:07
MOIT4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:07
MOIT4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความ อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:07
MOIT4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 66.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:08
MOIT4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:08
MOIT4 ข้อ 3.1 บันทึกข้อความ ส่งประกาศ สป.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:09
MOIT4 ข้อ 3.2 ประกาศแนว สป. จัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:09
MOIT4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:09