ย้อนกลับ <<

วางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT4 1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง67.pdf
สสอ.หัวหิน
26 ธ.ค. 2566, 11:25
MOIT4 1.2หนังสือจัดสรรงบประมาณ 67.pdf
สสอ.หัวหิน
26 ธ.ค. 2566, 11:25
MOIT4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง67.pdf
สสอ.หัวหิน
26 ธ.ค. 2566, 11:26
MOIT4 1.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.หัวหิน
26 ธ.ค. 2566, 11:26
MOIT4 1.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
26 ธ.ค. 2566, 11:26
MOIT4 2.1 บันทึกข้อความ อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์.pdf
สสอ.หัวหิน
26 ธ.ค. 2566, 11:27
MOIT4 2.2 รายงานผลงบลงทุน 67.pdf
สสอ.หัวหิน
26 ธ.ค. 2566, 11:27
MOIT4 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 67.pdf
สสอ.หัวหิน
26 ธ.ค. 2566, 11:27
MOIT4 3.1 บันทึกข้อความ ส่งประกาศ สป.pdf
สสอ.หัวหิน
26 ธ.ค. 2566, 11:28
MOIT4 3.2 ประกาศแนว สป. จัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ.pdf
สสอ.หัวหิน
26 ธ.ค. 2566, 11:28
MOIT4 3.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
26 ธ.ค. 2566, 11:28