ย้อนกลับ <<

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT6 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความนโนบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:12
MOIT6 ข้อ 1.2 ประกาศนโยบายบริหารบุคคล.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:12
MOIT6 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:13
MOIT6 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความแผนบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:13
MOIT6 ข้อ 2.2 แผนงาน บริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:13
MOIT6 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:14
MOIT6 ต.2 1.1 บันทึกข้อความ.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 11:13
MOIT6 ต.2 1.2 ประกาศนโยบายบริหารบุคคล1.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 11:13
MOIT6 ต.2 1.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 11:14
MOIT6 ต.2 2.1 บันทึกข้อความ.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 11:17
MOIT6 ต.2 2.2 แผนพัฒนาบุคลากร สสอ.หัวหิน.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 11:17
MOIT6 ต.2 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 11:17