ย้อนกลับ <<

การประเมินผลการปฏิบัติราการของบุคลกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT7 1.1 บันทึกข้อความประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:15
MOIT7 1.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:16
MOIT7 1.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:16
MOIT7 1.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:17
MOIT7 ประกาศดีเด่น ดีมาก.pdf
สสอ.หัวหิน
26 มิ.ย. 2566, 17:47
MOIT7 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf
สสอ.หัวหิน
26 มิ.ย. 2566, 17:47
4.MOIT7 1.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
26 มิ.ย. 2566, 17:48
MOIT7 บันทึกข้อความประกาศรายชื่อข้าราชการ.pdf
สสอ.หัวหิน
26 มิ.ย. 2566, 17:53
MOIT7 ต.2 1.1 บันทึกข้อความประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 11:30
MOIT7 ต.2 1.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 11:31
MOIT7 ต.2 1.3 หลักฐานประชุมชี้แจงให้ทราบทั่วองค์กร.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 11:31
MOIT7 ต.2 1.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
25 มี.ค. 2567, 11:31