ย้อนกลับ <<

การประเมินผลการปฏิบัติราการของบุคลกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT7 1.1 บันทึกข้อความประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:15
MOIT7 1.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:16
MOIT7 1.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:16
MOIT7 1.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:17