ย้อนกลับ <<

การจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT9 ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:20
MOIT9 ข้อ 2 คู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:21
MOIT9 ข้อ 3 บันทึกข้อความขอจัดทำช่องทางเรื่องร้องเร.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:21
MOIT9 ข้อ 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:21