Pages

วิสัยทัศน์ พันธกิจข้อมูลผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหารโครงสร้างของหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการจริยธรรมแบบฟอร์มต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี
รายการ
Download
ผู้ส่ง
วันที่ส่ง

ภาพกิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี


ภาพกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิค - 19

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม อบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

WEB LINK

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
 • สสอ.บางสะพานน้อย
 • ผลงาน HDC
 • เอ๊ะ
 • ITA
 • สนง.กพ.
 • JHCIS
 • Healthcaredata สนย.
 • สปสช.
 • report สสจ.
 • รวมไฟล์PDF
 • แยกไฟล์PDF
 • อื่นๆ

 • ใช้ excel online
 • Download โปรแกรม

 • โปรแกรมเปลี่ยนเป็น PDF
 • โปรแกรมจัดการ PDF

 • Poll แผนที่ อื่น
  ท่านมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสสอ.เพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

  .
 • Facebook/Fanpage

 • สถิติการเข้าเวปไซต์
  1.ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
  MOIT 1 - MOIT 2
  2.ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
  MOIT 3 - MOIT 5
  3.ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
  MOIT 6 - MOIT 8
  4.ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส
  MOIT 9 - MOIT 11
  5.ตัวชี้วัดการรับสินบน
  MOIT 12 - MOIT 13
  6.ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
  MOIT 14
  7.ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
  MOIT 15 - MOIT 19
  8.ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  MOIT 20
  9.ตัวชี้วัดการสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร
  MOIT 21 - MOIT 22

  รายการอื่นๆ