ย้อนกลับ <<

มาตรการ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ปีงบประมาณ 2565
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 1 ข้อ 1 คำสั่งประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:25
MOIT 1 ข้อ 2.2.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:27
MOIT 1 ข้อ 2.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:27
MOIT 1 ข้อ1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:28
คำสั่งจริยธรรม.pdf
สสอ.เมือง
17 พ.ย. 2565, 14:51
เผยแพร่.pdf
สสอ.เมือง
17 พ.ย. 2565, 14:52
เผยแพร่.pdf
สสอ.เมือง
17 พ.ย. 2565, 14:52
แผนทุจริต.pdf
สสอ.เมือง
17 พ.ย. 2565, 14:51
แผนทุจริต.pdf
สสอ.เมือง
17 พ.ย. 2565, 14:53
แผนปฏิบัติจริยธรรม.pdf
สสอ.เมือง
17 พ.ย. 2565, 14:53