ย้อนกลับ <<

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 1 ข้อ 1 คำสั่งประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:02
MOIT 1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:02
MOIT 1 ข้อ 1.2 ประกาศแนวทาง.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:02
MOIT 1 ข้อ 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:02
MOIT 1 ข้อ 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:02
MOIT 1 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความลงนาม.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:03
MOIT 1 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการติดตาม.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:03
MOIT 1 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:03
คำสั่งชมรมจริยธรรม.pdf
สสอ.เมือง
13 พ.ย. 2566, 10:59
แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.เมือง
13 พ.ย. 2566, 11:00
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการท.pdf
สสอ.เมือง
13 พ.ย. 2566, 10:59
แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ.pdf
สสอ.เมือง
13 พ.ย. 2566, 11:00