ย้อนกลับ <<

ข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ปีงบประมาณ 2565
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจบัน ประกอบด้วย.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:28
2 ข้อ 1.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:29
2 ข้อ 1.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:31
2 ข้อ 1.1.2 นโยบายของผู้บริหาร.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:29
2 ข้อ 1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:29
2 ข้อ 1.1.4 บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:29
2 ข้อ 1.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:29
2 ข้อ 1.1.6 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:29
2 ข้อ 1.1.7 ข้อมูลการติดต่อ.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:30
2 ข้อ 1.1.8.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:31
2 ข้อ 1.1.8.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:31
2 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct).pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:32
2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามการประเมินผล 2565.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:33
2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:33
2 ข้อ 14 คู่มือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้บริการ.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:33
2 ข้อ 16 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการ.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:33
2 ข้อ 17 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:34
2 ข้อ 18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 64.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:34
2 ข้อ 18.3 รายงานสรุกผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:34
2 ข้อ 18.5 แบบสรุกผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรอบเดือน.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:35
2 ข้อ 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.pdf
สสอ.เมือง
29 ธ.ค. 2565, 20:14
2 ข้อ 7 ยุทธสาสตร์ของประเทศ โดยรวม.pdf
สสอ.เมือง
29 ธ.ค. 2565, 21:38
2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(แผนปกิบัติการประจำปีของหน่วยงาน).pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:32