ย้อนกลับ <<

หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจบัน.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:25
MOIT 2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:25
MOIT 2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:25
MOIT 2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:26
MOIT 2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:26
MOIT 2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:26
MOIT 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:26
MOIT 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:26
MOIT 2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:26
MOIT 2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:28
MOIT 2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:28
MOIT 2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียนของเจ้าหน้าที่.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:28
MOIT 2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:29
MOIT 2 ข้อ 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:29
MOIT 2 ข้อ 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 14:06
MOIT 2 ข้อ 16 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการ.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:29
MOIT 2 ข้อ 17 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:29
MOIT 2 ข้อ 18 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:29
MOIT 2 ข้อ 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:30
MOIT 2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:30
MOIT 2 ข้อ 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:30
MOIT 2 ข้อ 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:31
MOIT 2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:27
MOIT 2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:27
MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:27
MOIT 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2564.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:27
MOIT 2 ข้อ 6 อินโกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:27
MOIT 2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:28
MOIT 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:28
MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:28