ย้อนกลับ <<

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี64 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ปีงบประมาณ 2565
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:35
3 ข้อ 2 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:36
3 ข้อ 2.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:36
3 ข้อ 2.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:37
3 ข้อ 2.3 วิเคราะห์ความสามารถมนการประหยัดงบประมาณ.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:37
3 ข้อ 2.4 แนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:37
3 ข้อ 3 อนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:37