ย้อนกลับ <<

แผน ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี65 และการตรวจสอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ปีงบประมาณ 2565
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
4 ข้อ 4.1.1 บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:38
4 ข้อ 4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ปี 2566.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:38
4 ข้อ 4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:38
4 ข้อ 4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:39
4 ข้อ 4.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:39
4 ข้อ 4.2.3 ขออนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:39
4 ข้อ 4.3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สนง.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:40
4 ข้อ 4.3.2 ประกาส สนง.ปลัดกระทรวงว่าด้วยการตรวจบุคลากรในหน่วยงาน.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:40
4 ข้อ 4.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:40
4 ข้อ4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล.pdf
สสอ.เมือง
28 ธ.ค. 2565, 22:40