ย้อนกลับ <<

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ (สขร.1) ไตรมาศที่ 1.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:45
MOIT 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2566).pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:46
MOIT 5 ข้อ 2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2566).pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:46
MOIT 5 ข้อ 2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (พ.ย.2566).pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:46
MOIT 5 ข้อ 2.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ธ.ค.2566).pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:46
MOIT 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน.pdf
สสอ.เมือง
15 ธ.ค. 2566, 10:47