ย้อนกลับ <<

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 1 ข้อ1.1บันทึกข้อความลงนามขออนุญาตเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
5 ม.ค. 2567, 22:21
MOIT 1 ข้อ1.2คำส่ง ประกาศ มาตรการ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
5 ม.ค. 2567, 22:22
MOIT 1 ข้อ1.3วิธีการและขั้นตอน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
5 ม.ค. 2567, 22:22
MOIT 1 ข้อ1.4 ขออนุญาตเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
5 ม.ค. 2567, 22:22
MOIT 1 ข้อ2.1 บันทึกข้อความ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
5 ม.ค. 2567, 22:22
MOIT 1 ข้อ2.2 รายงานการเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
5 ม.ค. 2567, 22:25
MOIT 1 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
สสอ.ปราณบุรี
5 ม.ค. 2567, 22:23