ย้อนกลับ <<

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 1 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:24
MOIT 1 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:25
MOIT 1 ข้อ 1.1บันทึกข้อความลงนามขออนุญาตเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:23
MOIT 1 ข้อ 1.2คำส่ง ประกาศ มาตรการ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:23
MOIT 1 ข้อ 1.3วิธีการและขั้นตอน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:23
MOIT 1 ข้อ 1.4 ขออนุญาตเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:24
MOIT 1 ข้อ 2.2 รายงานการเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:25
ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง งานวัยรุ่น.pdf
สสอ.ปราณบุรี
16 ม.ค. 2566, 15:46