ย้อนกลับ <<

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT14 บันทึกข้อความ(สสอ.ปราณบุรี).pdf
สสอ.ปราณบุรี
18 ก.ย. 2566, 23:41
MOIT14 ข้อ4 หนังสือแจ้งเวียน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
18 ก.ย. 2566, 23:46
MOIT14 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป.pdf
สสอ.ปราณบุรี
18 ก.ย. 2566, 23:52
MOIT14 ข้อ 3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง.pdf
สสอ.ปราณบุรี
18 ก.ย. 2566, 23:57
MOIT14 ข้อ5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
19 ก.ย. 2566, 00:01