ย้อนกลับ <<

รายงานผลตามแผนปฏิบัติปราบปรามทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
คำสั่งชมรมจริยธรรม.pdf
สสอ.ปราณบุรี
15 พ.ย. 2565, 15:13
แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
15 พ.ย. 2565, 15:14
MOIT16 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
15 พ.ย. 2565, 15:46
MOIT16 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
15 พ.ย. 2565, 15:46
MOIT16 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
15 พ.ย. 2565, 15:46