ย้อนกลับ <<

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:12
MOIT17 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:13
MOIT17 ข้อ 2 สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:13
MOIT17 ข้อ 3 เสนอผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:14
MOIT17 ข้อ 4 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:14