ย้อนกลับ <<

หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:53
MOIT 2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:53
MOIT 2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:53
MOIT 2 ข้อ 1.4 อำนาจ หน้าที่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:54
MOIT 2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:54
MOIT 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:54
MOIT 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:54
MOIT 2 ข้อ 1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:55
MOIT 2 ข้อ 10 รายงานผล.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 18:29
MOIT 2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:04
MOIT 2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:34
MOIT 2 ข้อ 13 คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:34
MOIT 2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงาน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:48
MOIT 2 ข้อ 17 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน การทุจริต.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:49
MOIT 2 ข้อ 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 17:52
MOIT 2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 15:05
MOIT 2 ข้อ 18.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 15:08
MOIT 2 ข้อ 18.4ประกาศ สป แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 15:01
MOIT 2 ข้อ 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ สขร ตค พย ธค 65.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 15:08
MOIT 2 ข้อ 2 วืสัยทัศน์ MOPH.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:55
MOIT 2 ข้อ 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.PDF
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:55
MOIT 2 ข้อ 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:56
MOIT 2 ข้อ 5 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:56
MOIT 2 ข้อ 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:56
MOIT 2 ข้อ 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:56
MOIT 2 ข้อ 8 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 17:57
MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 18:29
MOIT 2 ข้อ14 คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:39
MOIT 2 ข้อ15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
29 ธ.ค. 2565, 18:39