ย้อนกลับ <<

อบรมให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT20 ข้อ 4 รายงานอบรมฯ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:32
โครงการพัฒนาบุคลากร 2566 สสอ..pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:32
MOIT20 ข้อ 4 รายงานอบรมฯ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:33
MOIT20 3 สรุปรายงานการอบรมฯ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:36
MOIT20 5 ภาพกิจกรรมการอบรมฯ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:38
MOIT 20 ข้อ6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:41
MOIT20 ข้อ 2 รายชื่อเข้ารับอบรมการเงิน พัสดุ 7-8 มีค.pdf
สสอ.ปราณบุรี
21 ก.ย. 2566, 06:49