ย้อนกลับ <<

วางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 13:01
MOIT 4 ข้อ 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2566.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 12:52
MOIT 4 ข้อ 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 งบดำเนินงาน (เงินงบประมาณ).pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 12:52
MOIT 4 ข้อ 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 งบดำเนินงาน (เงินบำรุง).pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 12:53
MOIT 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายปิด ปลด ประกาศ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 13:08
MOIT 4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 13:17
MOIT 4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 13:38
MOIT 4 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 13:30
MOIT 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 13:22
MOIT 4 ข้อ 3.1 บันทึกข้อความเวียนประกาศ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 13:51
MOIT 4 ข้อ 3.2 ประกาศ สป แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 14:14
MOIT 4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
30 ธ.ค. 2565, 13:56