ย้อนกลับ <<

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT6 1.1 บันทึกข้อความ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
19 ก.ย. 2566, 01:16
MOIT6 1.2 ประกาศนโยบายบริหารบุคคล.pdf
สสอ.ปราณบุรี
19 ก.ย. 2566, 01:25
MOIT6 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความ.pdf
สสอ.ปราณบุรี
19 ก.ย. 2566, 01:32
MOIT6 ข้อ 2.2 แผนงาน บริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566.pdf
สสอ.ปราณบุรี
19 ก.ย. 2566, 01:39
MOIT6 แจ้งผลกการพิจารณาตามแผน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
19 ก.ย. 2566, 01:47
MOIT6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.ปราณบุรี
19 ก.ย. 2566, 01:51