ย้อนกลับ <<

การประเมินผลการปฏิบัติราการของบุคลกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT7 1.1 บันทึกข้อความประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน.pdf
สสอ.ปราณบุรี
19 ก.ย. 2566, 00:48
MOIT7 1.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล.pdf
สสอ.ปราณบุรี
19 ก.ย. 2566, 00:57
MOIT 7_compressed (2).pdf
สสอ.ปราณบุรี
19 ก.ย. 2566, 01:09