ย้อนกลับ <<

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและแผนส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม67.pdf
สสอ.บางสะพาน
24 พ.ย. 2566, 11:35
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข.pdf
สสอ.บางสะพาน
24 พ.ย. 2566, 11:36
MOIT15.1.1 และ MOIT15.2.1บันทึกข้อความลงนามแผน2แผน.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:19
MOIT15.1.2แผนป้องกันปราบปรามทุจริต.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:20
MOIT15.1.3และMOIT15.2.3แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทั้ง2แผน.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:20
MOIT15.2.2แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม67.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 19:21