ข้อมูลการส่งงานของรพสต.อำเภอบางสะพานน้อย
ลำดับ
เรื่อง
กำหนดส่ง
ดอนจวง
บางสะพาน
บางเบิด
ทรายทอง
ช้างแรก
ศรีนคร
ไชยราช
บางเจริญ
เจ้าของเรื่อง
1
666
31 ต.ค.2560
สสอ.บางสะพานน้อย
2
123
25 ต.ค.2560
สสอ.บางสะพานน้อย
หมายเหตุ ค่าว่างคือ ยังไม่ส่ง , เครื่องหมายถูกคือ ส่งแล้วทันเวลา , เครื่องหมายผิดคือ ส่งแล้วไม่ทันเวลา