ข้อมูลการส่งงานประจำของรพสต.บางสะพาน
ลำดับ
เรื่อง
กำหนดส่ง
ต.ค.58
พ.ย.58
ธ.ค.58
ม.ค.59
ก.พ.59
มี.ค.59
เม.ย.59
พ.ค.59
มิ.ย.59
ก.ค.59
ส.ค.59
ก.ย.59
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ ค่าว่างคือ ยังไม่ส่ง , เครื่องหมายถูกคือ ส่งแล้วทันเวลา , เครื่องหมายผิดคือ ส่งแล้วไม่ทันเวลา