สสอ.บางสะพานน้อย

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

บุคลากร สสอ.บางสะพานน้อย
1.สาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย 2.นักวิชาการสาธารณสุข 3.นักวิชาการสาธารณสุข 4.นักวิชาการสาธารณสุข
.
5.นักวิชาการสาธารณสุข 6.นักวิชาการสาธารณสุข 7.พนักงานธุรการ 8.พนักงานทั่วไป


แผนปฎิบัติงาน สสอ.บางสะพานน้อย

แผนที่ สสอ.บางสะพานน้อย

ดู สาธารณสุข ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ภาพกิจกรรม สสอ.บางสะพานน้อย