Web Link


ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
รายการ
ผู้แจ้ง
ตัวอย่างหนังสือเดินทางไปราชการ เมนู UP หนังสือราชการ สสอ.บางสะพานน้อย
แจ้งผู้เกี่ยวข้องกรอกข้อมูล ในเมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
หนังสือตัวอย่างขอความเห็นชอบ และตัวอย่างขออนุมัติ เมนู แบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
สรุปการบันทึกข้อมูล(ณ วันที่ 14 มิย)10โรค เมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
วางไฟล์ รพ.สต.ติดดาวประเมินตนเองรอบที่ 1 สสอ.บางสะพานน้อย
แบบสรุปคะแนน รพ.สต. ติดดาวในบอร์ดข้อความ สสอ.บางสะพานน้อย
คู่มือ PCC (Primary care cluser) ในเมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามงานของอำเภอด้วยครับ ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาอ.บางสะพานน้อย(งานITA) ใช้โทรศัพท์ส่องQRCODE ด้านล่าง
ความรับรู้ (มากหน่อยนะ) รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจ

บันทึกที่หน้าคอมฯ

บันทึกที่หน้าคอมฯ

บันทึกที่หน้าคอมฯ

ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคน ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคน ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคน


บอร์ด ข้อความต่างๆ
หัวข้อ
ผู้ส่งข้อความ
เนื้อเรื่อง
ดาวน์โหลด
วันที่ส่ง
สรุปประชุมประจำเดือนมิถุนายนครั้งที่ 9/62
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมประจำเดือนมิถุนายนครั้งที่ 9/62 .สรุปประชุมเดือนมิถุนายน2562 ครั้งที่ 9_2562.docx
2019/07/04
สรุปประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562ครั้งที่ 8/62
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 8/62 .สรุปประชุมเดือนพฤษาคม 2562 ครั้งที่ 8_2562.docx
2019/06/05
สรุปวาระประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 7/25
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 7/2562 .สรุปประชุมเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 7_2562.docx
2019/04/30
สรุปประชุมเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 6/2562
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 6/2562 .สรุปประชุมเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่6_2562.docx
2019/04/01
สรุปประชุมมกราคม ครั้งที่ 4/2562
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมมกราคม ครั้งที่ 4/2562 .สรุปประชุมมกราคม 2561ครั้งที่4_2562.docx
2019/04/01
สรุปประชุมพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2562
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2562 .สรุปประชุมพฤศจิกายน ครั้งที่2_2562.docx
2019/04/01
สรุปประชุมตุลาคม ครั้งที่ 1/2562
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมตุลาคม ครั้งที่ 1/2562 .สรุปรายงานประชุมตุลาคม 2561 ครั้งที่1_2562.docx
2019/04/01
ฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้พิการ ปี 2561
สสอ.บางสะพานน้อย ฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้พิการ ปี 2561 .ฟอร์มผู้พิการทะเบียนรายชื่อ 2561.xlsx
2018/06/29
ผลการประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว รอบ 1
สสอ.บางสะพานน้อย ผลการประเมินตนเองรอบ 1 .รพ.สต.ติดดาว ประเมินตนเอง ครั้งที่1.xls
2018/03/14
แผนปฏิบัติการสอ.2561
สสอ.บางสะพานน้อย แผนปฏิบัติการสอ.2561 แผนปฏิบัติการสอ.2561.xls
2018/03/14
รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ยังไม่ผ่านการคัดกรอ
สสอ.บางสะพานน้อย คัดกรองไตที่ยังไม่ผ่าน.xlsx
2018/02/15
รพ.สต.ช้างแรก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิช
รพสต.ช้างแรก ประกาศรับนักวิชาการทันตสาธารณสุข.doc
2017/09/07
ใบขอรับเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 11
สสอ.บางสะพานน้อย ใบขอรับเงินตอบแทน ฉ.11.xlsx
2017/02/03
เยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อยล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ก.ย.-ต.ค. เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/10/26
เยี่มหลังคลอดล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ส.ค.-ก.ย. เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/09/24
person ต้องปรับปรุง
สสอ.บางสะพานน้อย person ซ้ำกันทั้งจังหวัด ต้องปรับปรุง person ต้องปรับปรุง.xlsx
2015/08/21
เยี่มหลังคลอดล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ก.ค. - ส.ค.58 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/08/06
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย 25/6/58ถึง7/7/58ค่ะ เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/07/08
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย 11,22มิถุนายน 2558 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/24
เยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย 15มิ.ย.2558
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย อนามัยทรายทอง 1 รายค่ะ เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/15
ทะเบียนฝ่ากครรภ์รพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ตั้งแต่ต.ค.57ถึงปัจจุบัน ทะเบียน ANC ปีงบ 58.(3).xls
2015/06/12
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย วันที่12มิ.ย.2558 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/12
ประเมินลูกจ้าง
สสอ.บางสะพานน้อย โปรแกรมประเมินลูกจ้าง .ประเมินลูกจ้าง.accdb
2015/04/08