Web Link


ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
รายการ
ผู้แจ้ง
ตัวอย่างหนังสือเดินทางไปราชการ เมนู UP หนังสือราชการ สสอ.บางสะพานน้อย
แจ้งผู้เกี่ยวข้องกรอกข้อมูล ในเมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
หนังสือตัวอย่างขอความเห็นชอบ และตัวอย่างขออนุมัติ เมนู แบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
แบบสรุปคะแนน รพ.สต. ติดดาวในบอร์ดข้อความ สสอ.บางสะพานน้อย
คู่มือ PCC (Primary care cluser) ในเมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย


บอร์ด ข้อความต่างๆ
หัวข้อ
ผู้ส่งข้อความ
เนื้อเรื่อง
ดาวน์โหลด
วันที่ส่ง
รพ.สต.ช้างแรก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิช
รพสต.ช้างแรก ประกาศรับนักวิชาการทันตสาธารณสุข.doc
2017/09/07
เยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อยล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ก.ย.-ต.ค. เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/10/26
เยี่มหลังคลอดล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ส.ค.-ก.ย. เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/09/24
เยี่มหลังคลอดล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ก.ค. - ส.ค.58 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/08/06
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย 25/6/58ถึง7/7/58ค่ะ เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/07/08
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย 11,22มิถุนายน 2558 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/24
เยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย 15มิ.ย.2558
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย อนามัยทรายทอง 1 รายค่ะ เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/15
ทะเบียนฝ่ากครรภ์รพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ตั้งแต่ต.ค.57ถึงปัจจุบัน ทะเบียน ANC ปีงบ 58.(3).xls
2015/06/12
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย วันที่12มิ.ย.2558 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/12