รพสต.ทรายทอง

บุคลากร รพสต.ทรายทอง
1.นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพสต.) 2.พยาบาลวิชาชีพ 3.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุชน 4.นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตะ)
.
5.พนักงานธุรการ 6.พนักงานทั่วไป


ภาพกิจกรรม รพสต.ทรายทอง

18พ.ค.2559 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลให้บริการเคลือบฟันเด็กในสถานีอนามัยตำบลทรายทอง

เยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ 25 เมษายน 2559

เยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ 25 เมษายน 2559

เยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ 25 เมษายน 2559

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ สถานีอนามัยตำบลทรายทอง มีผู้รับบริการจำนวน 120 คน

นายจตุรงค์ ศรีทอง อสม.ดีเด่นสาขาส่งเสริมสุขภาพ ระดับเขต ปี 2554

นางสาวอารีย์ หมื่นแก้ว อสม.ดีเด่นสาขาการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2558

ร่วมกับอบต.ทรายทอง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ รดน้ำผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ ณ วัดห้วยสัก 13 เมษายน 2559

ร่วมกับอบต.ทรายทอง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ รดน้ำผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ ณ วัดห้วยสัก 13 เมษายน 2559

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในสถานีอนามัยตำบลทรายทอง

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ สถานีอนามัยตำบลทรายทอง มีผู้รับบริการจำนวน 120 คน

งานปีใหม่ พ.ศ. 2559 สถานีอนามัยตำบลทรายทอง สถานีอนามัยบ้านบางเบิด สถานีอนามัยบ้านดอนจวง

รับคณะเยี่ยมชื่นชมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอและบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ DHS - PCA

ร่วมกับอบต.,อสม.ในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในวัด อบต. โรงเรียน และสถานีอนามัยตำบลทรายทอง

เยี่ยมบ้านโดยหมอครอบครัวระดับชุมชน

สถานีอนามัยตำบลทรายทอง พัฒนาสภาพแวดล้อม และความสะอาด โดยกำจัดนกพิราบจนหมด

ร่วมกับสสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ,สคร.5 ราชบุรี เก็บข้อมูล และติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษและฝุ่นละอองในอากาศ โรงงานปาล์ม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสีเสียด

เยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

เปิดตลาดนัดชุมชน บ้านทุ่งสีเสียด

เยี่ยมบ้านนายประยงค์ ศรีเพชร หมู่9 บ้านเขาปุก โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

เยี่ยมบ้านนายประยงค์ ศรีเพชร หมู่9 บ้านเขาปุก โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

คลินิกคนกินผัก

คลินิกคนกินผัก

คลินิกคนกินผัก

โครงการอบรมโรคเมอร์ส